Неділя, 18.11.2018, 06:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Комунальний заклад "Немирівський центр дитячої та юнацької творчості"

Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

Каталог файлів

Головна » Файли » Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
18.09.2013, 17:52

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛИСТ

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України 08.07.2013 № 1/9-480

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році

 

В Україні забезпечено правове регулювання питань функціонування сис­теми освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності навчальних закладів різ­них типів і форм власності, організації різних форм навчання.

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, моральнодуховного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомо­го вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту І виховання дітей.

1. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Орієнтири виховання розроблені для практичного використання заступ­никами директора з виховної роботи, педагогами-організаторами, класними керівниками, вихователями у своїй практичний діяльності. Так, у цьому до­кументі подано перелік виховних заходів для проведення у школі, а також перелік можливих виїзних заходів залежно від регіону України, зокрема:

• тематичні екологічні екскурсії;

• експедиції;

• маршрути «вихідного дня»;

• виїзні форми навчання у школах та позашкільних навчальних закладах;

• комплексні навчально-тематичні екскурсії.

Крім того, в Орієнтирах виховання подано перелік сайтів, рекомендованих для використання, та календар державних, народних, професійних і неофіційних свят.

Відповідно до Орієнтирів виховання у сучасній школі виховання учнів здійснюється у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охо­плює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Метою Орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної сис­теми у загальноосвітньому навчальному закладі на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

2. Особливої уваги потребують питання превентивного виховання.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Зако­ном України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкід­ливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації держав­ної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незакон­ним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми про­тидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції ре­алізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на пе­ріод до 2015 року».

Плануючи роботу із означеного напрямку, необхідно взяти до уваги, що упродовж минулого року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14 238 злочинів. Стосовно дітей учинено 9677 злочинів, у тому числі 2885 - тяжких та особливо тяжких злочинів. Від протиправних діянь потерпіло 10 590 дітей, у тому числі 2961 малолітня дитина (до 14 років).

Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є змі­на її структури в бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини, які складають майже 66 % усіх злочинів, скоєних підлітками. Значною мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова міграція.

На кінець минулого року у підрозділах кримінальної міліції у спра­вах дітей органів внутрішніх справ України перебувало 14 тис. 213 дітей.

Із них:

• 1 тис. жіночої статі;

• 1 тис. 777 дітей віком до 11 років;

• 1 тис. 557 дітей віком від 11 до 14 років;

• 5 тис. 665 дітей віком від 14 до 16 років;

• 6 тис. 814 дітей віком від 16 до 18 років.

Непокоїть той факт, що на обліку перебувають дівчата - 860 осіб.

Найбільша кількість дітей які перебувають на обліку - це учні загаль­ноосвітніх навчальних закладів - 7 тис. 915 осіб, 3 тис. 116 осіб становлять учні професійно-технічних навчальних закладів; 152- студенти, курсанти вищих навчальних закладів.   .

Залишається складним питання обліку дітей, які вживають наркотичні засоби та алкогольні напої.

У минулому році поставлено на облік 1 тис. 830 дітей, схильних до иживання алкогольних напоїв, із них з діагнозом «алкоголізм» - 26 осіб.

Поставлено на облік 887 дітей, схильних до вживання наркотичних за­собів, психотропних речовин або їх аналогів з них з діагнозом «наркома­нія» - 62 особи.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2006 неповнолітніх за вчинення дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), 7796 - за розпивання і спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у стані сп’яніння (ст. 178 КУпАП), 3998 - за доведення дорослими особа­ми неповнолітніх до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП).

Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є не завжди  позитивний  життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний  досвід  на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки і боку батьків, віра  в  безкапність, недостатній рівень самокритичного  ставлення  до  власних  вчинків, хибна оцінка складних життєвих  ситуацій, вживання  спиртних напоїв, безконтрольність з  боку  вихователів  та недостатній рівень профілактичної робо­ти з  неповнолітніми.

Беручи  до  уваги  зазначене  вище  та  наказ Міністерства  освіти  від 03.08. 2012 № 888 « Про  затвердження Плану  заходів Міністерства освіти, молоді  та  спорту  щодо  профілактики  правопорушень  серед дітей та  учнівської  молоді  на  період  до  2015  року», пріоритетними   в  роботі  навчальних  закладів із  означеної  проблеми  залишається:

• упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формуван­ня негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тиж­нів правових знань;

• використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема діло­ві та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних про­цесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках право­знавства та в позакласній діяльності;

впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

• ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

• запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

• впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

• перетворення навчальних закладів на зразок демократичного право­вого простору та позитивного мікроклімату тощо.

Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середови­ща у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів є впровадження програм примирення серед однолітків, які навчають учнів засвоїти навички вирішення конфліктів ненасильницьким шляхом за допомогою медіаторів (посередників) шляхом створення у навчальних закладах шкільних служб по­розуміння. Діяльність цих служб дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у За­кладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колектив'

Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розмі­щена на офіційному сайті МОН України (www/mon/gov/ua, сторінка «По­зашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини»).

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в навчальних за­кладах необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально- методичним посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насиль­ства в школі» (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Адміністрації та педагогічним працівникам навчальних закладів Украї­ни необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Держав­ного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охо­рони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого пово­дження з дітьми або реальної загрози його вчинення».

Окрім того зауважуємо, що відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обста­винах, з метою підтримки дітей, що проживають у таких сім’ях, поперед­ження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми пе­дагогічним колективам необхідно здійснювати:

• внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педа­гогічного працівника, соціального педагога;

• інформувати служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опини­лись у складних життєвих обставинах, при органах виконавчої влади;

• розробляти плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;

• контролювати відвідування ними навчальних закладів та якість на­вчання;

активно залучати до громадської та гурткової роботи в загальноос­вітніх та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опи­нилися у складних життєвих обставинах тощо.

3. Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання підроста­ючого покоління.

Указом Президента України «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» передбачено проведення заходів з патріотичного виховання молоді, виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Міністерством спільно із Міністерством оборони України затверджено спільний план заходів щодо виховання патріотично свідомої молоді, зокре­ма, иикористовувати ефективні засоби взаємодії з підростаючим поколін­ним і,задля шанування ним військової історії та підняття престижу Зброй­них  сил і  військової  служби.

Рекомендуємо Всеукраїнську  військово- патріотичну  спортивну гру Зірниця « у  2013-2015 роках  присвятити  саме  цим  подіям, спрямувати  роботу з  підготовки  учасників  гри на  вивчення  героїчних історії  українського  народу  в   період Великої  Вітчизняної  війни 1941- 1945 років.

Всеукраїнська  дитячо- юнацька  військово- патріотична  гра Сокіл» ( «Джура «)  проводиться  відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти і  науки, молоді  та  спорту  України  від 13. 06. 2012 № 687 « Про  затвердження Положення  про  Всеукраїнську  дитячо- юнацьку військово – патріотичну  гру « Сокіл « ( « Джура « )  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 3  липня  2012  року  за  № 1094 / 21406. У   2013- 2014  навчальному  році  будуть  проходити обласні, міські  етапи  Всеукраїнської  гри  «Сокіл « («Джура «).

Для забезпечення ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ, патріотичного  виховання, формування  почуттів  любові  до  України, поваги  до  народних  традицій, національних  цінностей  українського  народу, зміцнення  духовного  і  фізичного  здоров’я  дітей, їх  активного  та  доступного  відпочинку рекомендуємо  залучати  скаутські  організації  , які входять  до  складу Національної  організації  скаутів  України.Діяльність скаутських громадських організацій регламентується закона­ми України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному станов­лению та розвитку молоді в Україні», від 01.12.1998 № 281-ХІУ «Про мо- іодіжні та дитячі громадські організації»; Указом Президента України від і К і 10.1999 № 1284 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій». Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 «Про заходи щодо спри- чііня розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», Постанова Вер­ховної Ради України від 01.11.2011 № 3984 «Про відзначення 100-річчя українського скаутського руху», наказ Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05.05.2008 № 367 «Про сприяння розвитку пластового (скаутсько­го) руху в Україні» передбачають виконання відповідних заходів щодо підтримки та розвитку скаутського руху.

Основними шляхами використання потенціалу Національної Організа­ції Скаутів України у вихованні учнівської молоді може стати проведення акцій за участю скаутів і школярів; залучення фахівців скаутського руху до виховної роботи навчальних закладів; ознайомлення педагогів з мето­дикою виховної роботи скаутських організацій через систему спільних се­мінарів, конференцій, тренінгів за такими темами: «Освіта протягом життя на основі Скаутського методу», «Скаутський метод - ефективна система самоосвіти молоді», «Особливості формування скаутських груп на базі за­гальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», «Скаутська молодіж­на програма», «Система малих груп у скаутському русі», «Взаємодія пе­дагогів, батьків і місцевої громади з питань виховання дітей та молоді».

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти підписано дого­вір про співпрацю з Національною організацією скаутів України. Науко­во-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено для вико­ристання навчальну програму «Юні скаути» (автори Власенко С. С., Майдибура А. В.), програму розміщено на сайті Інституту інноваційних тех­нологій і змісту освіти у вкладці «Позашкільна освіта» (www/iitztzo.gov.ua), надруковано у збірнику «Позашкілля: навчальні програми» (бібліотека «Шкільний світ», 2013 рік).

Детальну інформацію про діяльність Національної організації скаутів України можна отримати на офіційному сайті www/ukrscout/org.

Патріотичному, культурно-історичному, естетичному вихованню, розвит­ку творчих та інтелектуальних здібностей сприятиме залучення дітей та молоді до колекціонування поштових марок.

Зауважуємо, що щороку Всесвітній поштовий союз (спеціалізована уста­нова ООН) проводить для дітей віком від 10 до 15 років конкурс творів епістолярного жанру. Соціально спрямована тематика конкурсних завдань дає можливість дітям поміркувати над важливими проблемами людства, висловити свою думку, проявити небайдужість до навколишнього середо­вища та сформувати власну громадянську позицію. Детальну інформацію про конкурс можна знайти на офіційному сайті Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (www/ukrposhta/com )

4. Важливим завданням школи є підготовка підростаючої молоді до до­рослого, сімейного життя.

В умовах постійних демографічних і соціальних змін в Україні (зростан­ня кількості розлучень, самотніх людей, перевищення смертності над на­роджуваністю) втрачаються сімейні цінності, руйнуються відносини, підви­щується ризик розлучень, знижується вага виховної функції сім’ї.

Відродити в сімейному житті численні народні звичаї, котрі станов­лять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, - одне з найважливіших і невідкладних завдань батьків, педа­гогів, усієї громадськості.

Від рівня духовної культури сім’ї залежить і рівень культури та вихо­ваності дитини. Культура сім’ї насамперед визначається тим, чи шанують батьки своїх предків, один одного, чи бережуть честь свого роду, родини.

У плеканні історичної пам’яті наших дітей, вихованні шанобливого став­лення до роду, сім’ї важливе значення має живе спілкування з найближчи­ми людьми в колі родини у формі бесід і розповідей про далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю, села чи міста або селища. Для  того щоб  успішно  діяти, педагогу  та  класному  керівнику  необхідно  добре  знати  історію  української  сім’ї.

Інститутом  інноваційних  технологій  і  змісту   освіти  розроблений  проект Концепції  сімейного  виховіання  дітей  і  молоді в  системі  освіти  України «Щаслива  родина «, що  містить  основні  положення, які  стосуються  підготовки  молоді  до  щасливого  подружнього  життя  та  формування  батьківства, та  пройшов  громадське  обговорення. Концепція  схвалена  Вченою  радою  Інституту ( протокол № 9 від 14 листопада  2012 року )

Міністерство  рекомендує  в  навчальних  закладах  впроваджувати   програми  підготовки  молоді до  створення  сім’ї як  осередку  взаємин, які  грунтуються  на  засадах  культурних  норм  і  цінностей, формування  відповідального  батьківства  і  надіслано  для  впровадження   курс за  вибором / факультатив « Сімейні  цінності « ( лист  від 02 .04. 13 № 1/9-235)

Одним із головних критерии діяльності навчальних закладів має бути здійснення такої політики, при якій батьки відчувають свою визначальну |иілі. у справах учнівського та педагогічного колективів.

Міністерство наполегливо рекомендує широко залучати до навчально- виховного процесу батьківську громадськість, створювати так звані «Три­кутники: учні, батьки, педагоги», проводити Батьківські форуми - відкриті діалоги безпосередніх і щирих дітей з досвідченими та мудрими батька­ми для вироблення спільних поглядів на вирішення проблем у стосун­ках, адже запорукою порозуміння є спроба зрозуміти одне одного та зро­сті и крок назустріч.

Ця  дієва форма спілкування батьків і дітей найшла своє поширення в регіонах, зокрема дуже вдало в цьому напрямку працюють Рівненська, Він­ницька, Тернопільська, Запорізька області та м. Севастополь.

5. У планах роботи навчальних закладів необхідно передбачити заходи щодо відзначення таких важливих пам’ятних та ювілейних дат 2013/2014 навчального року, зокрема:

• 11-13 вересня 2013 року - 365 років :з часу Пилявецької битви (1648) українського повстанського війська на чолі з Б.Хмельницьким про­ти польсько-шляхетської армії;

13 жовтня - 125 років від дня народження Михайла Яковича Ка- линовича (1888-1949), українського мовознавця і літературознавця; 25 листопада - 175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя- Левицького (1838-1918), видатного письменника та публіциста (По­станова Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4804 •«Про відзначення 175-річчя з дня народження Івана Нечуя-Левицького»);

 06 грудня - 100 років з дня народження Миколи Михайловича Амо­сова (1913-2002) українського лікаря-хірурга, вченого, письменника, громадського діяча, академіка (Постанова Верховної Ради України від 6 вересня 2012 року № 5214 «Про відзначення 100-річчя з дня на­родження Миколи Амосова»);

09 грудня - 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грін- ченка (1863-1910), українського письменника, вченого-мовознавця, педагога, бібліографа, громадсько-політичного діяча, автора Словни­ка української мови, голови Київської «Просвіти», автора ряду шкіль­них підручників (Постанова Верховної Ради України від 4 липня 2012 року № 505 «Про відзначення 150-річчя з дня народження Бо­риса Грінченка»);

1000 років з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скель­ного чоловічого монастиря (Постанова Верховної Ради України від 5 липня 2012 року № 5115 «Про відзначення 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря); 500 років місту Скалат Підволочиського району Тернопільської об­ласті (проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про під­готовку та відзначення у 2013 році 500-річчя міста Скалат Підволо­чиського району Тернопільської області);

180 років з часу утворення «Руської трійці» - літературного гурту, заснованого та очолюваного Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагиле- вйчем та Яковом Головацьким, що розпочав процеси культурного та національного відродження на західноукраїнських землях (Постанова Верховної Ради України від 05 жовтня 2011 року № 3818 «Про від­значення 180-річчя утворення «Руської трійці» та 175-річчя випуску альманаху «Русалка Дністрова»);

125 років з часу відкриття історичного музею України в Києві;

100 років з дня заснування Національної музичної академії Украї­ни імені П. І. Чайковського (Указ Президента України від 26 жовт­ня 2012 року № 614 «Про відзначення 100-річчя Національної му­зичної академії України імені П. І. Чайковського);

70 років визволення Запоріжжя (14 жовтня 1943 року) під час Ве­ликої Вітчизняної війни;

70 років визволення Дніпропетровська (25 жовтня 1943 року) під час

Великої Вітчизняної війни;

• 70 років визволення Кін на (6 листопада 1943 року) під час Вели­кої Вітчизняної війни.

У 2014 році відзначається:

• 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видат­ного українського поета, письменника, художника, громадського дія­ча, філософа, етнографа, історика (розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року № 167 «Про затвердження плану заходів з  підготовки  та  відзначення   200 – річчя   від  дня  народження Т.Г. Шевченка  та 150 – ріцччя  від  дня  його перепоховання»);

120 – річчя  від  дня  народження  Олександра   Петровича  Довженка, геніального  українського  кінорежисера, видатного  письменника  іпубліциста, класика  світової  кінематографа ( розпорядження Кабінету Міністрів  України  від  20 березня 2013 року « 144 « Про  затвердження  плану  заходів  з підготовки  та  відзначення  у 2014 році 120 річчя від  дня  народження  Олександра  Довженка «)

  


Категорія: Методичні рекомендації | Додав: olena | Теги: методичні рекомендації
Переглядів: 595 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz